Ажилтныг дэмжих бодлого

Ажилтны биеийн болон сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих сургалт хөтөлбөрүүд

Ажилтны мэргэжил ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт хөтөлбөрүүд

Залуу гэр бүлийг дэмжих болон ажилтны ажил амьдарлын тэнцвэрийг зохицуулах бодлого бүхий уян хатан цагийн зохицуулалтууд

Бүл нэмж шинэ хүнээ угтан авч буй аавуудад зориулсан цалинтай чөлөө

Гэрлэх ёслолоо хийж байгаа ажилтанд зориулсан цалинтай чөлөө

Ажилтны ар гэрийн буяны ажилд олгох цалинтай чөлөө

Ажилтан эрүүл мэндийн шинжилгээ үйлчилгээ авах болон бага насны хүүхдээ үзүүлэхэд зориулсан цалинтай чөлөө

Сурч хөгжих боломжийг дэмжих чөлөө болон дэмжлэгийн бодлогууд ажилладаг