Тэтгэмж тусламж

Гэрлэх ёслолоо хийж байгаа ажилтанд хамт олны болон компанийн дэмжлэг

Ажилтны гэр бүлд шинэ хүүхэд мэндэлсэн баярт мөчийг хуваалцах хамт олны болон компанийн дэмжлэг

Ажилтны гэр бүлд уй гашуу тохиолдоход хамт олны болон компанийн дэмжлэг

Компаниас тэтгэвэрт гарсан ажилтны тэтгэмж