Системийн дэд бүтцийн үйлчилгээ

Системийн интеграцчлал нь байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнээс хамааран оновчтой системийн тохиргоо хийхийг хэлдэг. Уг интеграцчлалыг манай компани хэрэглэгчдэд доорх үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх болно.

Үүнд:

  • Хэрэглэгчдийн хүсэл хэрэгцээг ойлгох, судлах
  • Хэрэгцээг тодорхойлох
  • Манай компанийн мэргэжлийн багын зүгээс тохирох системын интеграцийг санал болгох
  • Хоёр тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тулгуурлан системийг зохион бүтээх
  • Системийг нэвтрүүлэх болон хэрэглэх мэдлэг дадлыг бий болгох зорилгоор үнэгүй сургалт явуулах