Odoo • Image and Text

Систем интеграцчлал ба мэдээллийн системийн дэд бүтцийн үйлчилгээ


Системийн интеграцчлал нь байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнээс хамааран оновчтой системийн тохиргоо хийхийг хэлдэг.

Уг интеграцчлалыг манай компани хэрэглэгчдэд доорх үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх болно.

Хэрэгжүүлэх үе шат

  • Хэрэглэгчдийн хүсэл хэрэгцээг ойлгох, судлах
  • Хэрэгцээг тодорхойлох
  • Манай компанийн мэргэжлийн багын зүгээс тохирох системын интеграцийг санал болгох
  • Хоёр тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тулгуурлан системийг зохион бүтээх
  • Системийг нэвтрүүлэх болон хэрэглэх мэдлэг дадлыг бий болгох зорилгоор үнэгүй сургалт явуулах