Сонгон шалгаруулалт

Biznetwork.mn сайттай бүрэн холбогдсон  

Odoo • Image and Text

Ажилтан сонгон шалгаруулах процессыг удирдах

 Ажлын байрны орон тоо болон ажил горилогчдын анкетыг нэгтгэх. Ажлын байрны зарыг тавих, ажлын жагсаалтыг гаргах хүлээн авсан анкетыг сайтар хянах. Ажил горилогчоос илгээсэн анкетыг нэгтгэж хувийн мэдээлэл болон ажлын ур чадвараар нь ангилж мэдээллийн сан үүсгэх. 

АПП-р дамжуулан сонгон шалгаруулалтын явцыг шууд мэдэх  

(Аль сувгаар хамгийн их анкет хүлээн авсныг мэдэх)

Odoo - Sample 1 for three columns

Бүртгэл 

 Тухайн ажил горилогчийг ажилд авмагц түүний мэдээллийг автоматаар хуулагдаж системд бүртгэгдэнэ.

Odoo - Sample 2 for three columns

Ажилчдын мэдээллийн сан 

Хэдийгээр горилогч тантай и-мэйл эсвэл онлайнаар холбогдсон  ч гэсэн нэг товчлуураар бүх мэдээлэл  (ажлын түүх, боловсрол, эрүүл мэнд, гэр бүлийн байдал, авьяас чадвар  гэх мэт) автоматаар системтэй холбогдоно. 

Сонгон шалгаруулах процессыг загварчлах

Өөрийн сонгон шалгаруулах стратеги бий болгох. 

Сонгон шалгаруулах үе шат

Анхан шатны сонгон шалгаруулалт, анхан шатны ярилцлага, дараагийн шатны ярилцлага, гэрээ хийх шат гэх мэт. Сонгон шалгаруулалтын статистик мэдээллийг цуглуулах. Сонгон шалгаруулалтын  ялгаатай сувгуудын гүйцэтгэлийг тайлангаас харьцуулалт дүгнэлт гаргах, сонгон шалгаруулалтын төлөвлөгөө болон стратегийг өөрчлөхөд илүү хялбар болно. 

Odoo • Text and Image

Судалгааг нэгтгэх

Өөрийн онлайн болон оффлайн судалгааг гаргах

 

Та өөрт тохирсон ярилцлагын агуулгыг гаргах 

 

Survey designer-г ашиглаж асуулгын хуудасны загварыг гаргах

 

 Сонгон шалгаруулалтын үеэр судалгааны асуулгыг  онлайнаар бөглүүлэх эсвэл ярилцлагын шатанд асууж болно. 


Odoo • A picture with a caption

БҮРЭН УЯЛДСАН МОДУЛИУД

Odoo - Sample 1 for three columns

Блог 

Маркетингийн контентенд анхаарлаа хандуулаж...

Odoo - Sample 1 for three columns

Борлуулалт

Үйлчлүүлэгчид онлайнаар нэвтрэх боломжийг олгосноор...

Odoo - Sample 1 for three columns

Ажилчдын дэлгэрэнгүй бүртгэл 

Ажилчдын дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан үүсгэх...

Odoo - Sample 1 for three columns

Өдөрлөг 

Өдөрлөгийг зохион байгуулах, тасалбараа онлайнаар борлууулах...