Чанарын модуль

Чанарын хяналтын цэг

    Үйлдвэрлэлийн явцад эсвэл бараа материал хүлээн авах ба эцсийн хяналтад чанарын шалгалтыг эхлүүлэх төлөвлөгөөг тодорхойлно. Чанарын хяналтын төлөвлөгөөнд үндэслэн явцын, эцсийн, хүлээн авах шалгалтыг тохируулах. Үйлдвэрлэлийн хэсгийг баталгаажуулах процессыг) хянах. Статистик үйл явцын хяналтаа тохируулах болон үйл явцын доголдлын горим ба үр дүнгийн шинжилгээний баримтыг хавсаргах.

 

Odoo • Text and Image
 
 

Чанарын хяналтын сэрэмжлүүлгийг хэрэглэгчийн интерфейсээр тохируулах


Сэрэмжлүүлгийг шаардлагатай хэсэгт чирч оруулах, шаардлагагүй хэсгээс устгах.

Шошго ашиглан чанарын сэрэмжлүүлгийг ангилж, сэрэжмлүүлэг автоматжуулах эсвэл идэвхжүүлэх дүрмийг үүсгэх боломжтой. Хүлээн авагч (дизайнер, ханган нийлүүлэгч, процесс), хүсэлт гаргагч (захиалагч, үндсэн шугам, дэд шугам) гэх мэтээр ангилах.

 

Агуулах болон үйлдвэрлэлийн модультой бүрэн холбогдсон

 

Чанарын хяналт болон сэрэмжлүүлэг нь үйлдвэрлэлийн болон агуулахын үйл ажиллагаатай бүрэн холбогдсон. 

 

Ажилчид ажлын төвийн хяналтын самбараас эсвэл бараа материалын ажиллагаанд чанарын сэрэмжлүүлэг тохируулах боломжтой.

 

Нарийвчилсан шалгалт хийхийн тулд бүтээгдэхүүнийг зориулалтын бүсэд чиглүүлэх.

Нийт бүтээмж, тоног төхөөрөмж чанарыг сайжруулна

 

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны алба хэлтэс ажлын төвийн хяналтын самбараас шууд чанар хяналтын сэрэжлүүлгийг тохируулах боломжтой. Та хүсэлтүүдийг шинэчилсний дараа ажилчид мэдээллийг цаг тухайд нь авах болно.  

Илүү сайн харилцаа холбоо нь үйлдвэрлэлийн цаг хугацааг бууруулж, багийн ажлын үр ашгийг дээшлүүлэх болно.

 

 
 

  Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Үйлдвэрлэл хөтлөл

Хяналтын самбарын цогц шийдэл...

Odoo - Sample 1 for three columns

Худалдан авалт 

Нөөцийн төвшинд тохируулан автоматаар нөхөн дүүргэх...

Odoo - Sample 1 for three columns

Тоног төхөөрөмж

Шаардлагатай үед тоног төхөөрөмжийг хуваарилах...

Odoo - Sample 1 for three columns

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежмент

Хяналтын самбарын цогц шийдэл...