БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Бүтээгдэхүүний хөгжлийн менежмент

Бүтээгдэхүүний хувилбаруудыг санаачлах нь хүмүүс хоорондын үр дүнтэй мэдээлэл солилцооноос эхэлдэг. Ажилчид Odoo PLM модулиор бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх талаарх хэлэлцүүлэг, бичиг баримтыг цаг тухайд бусдад дамжуулж хуваалцах боломжтой. 

 

Odoo • Text and Image

Ажлын хуудас, чанарын бичиг болон зураг төсөл нь Бичиг баримтын модультой холбогдсон. 

Ажлын хуудас болон ажлын төвийн хяналтын шугамд  сануулга тохируулж үйлдвэрлэл хариуцсан алба хэлтэст  мэдээлэл дамжуулах боломжтой

Орц найрлагын бичиг баримтыг системд оруулах

Бүтээгдэхүүний олон хувилбарын бичиг баримтыг хялбар удирдах

Бүтээгдэхүүний үндсэн орц болон шинэчлэгдсэн орц найрлагыг нэгтгэх


Мөн ижил орц найрлагатай хэд хэдэн бүтээгдэхүүний хувилбарыг дэвшүүлэх боломжтой. 

 

Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Үйлдвэрлэл хөтлөл

Хяналтын самбарын цогц шийдэл...

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Худалдан авалт 

Нөөцийн төвшинд тохируулан автоматаар нөхөн дүүргэх...

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Тоног төхөөрөмж

Шаардлагатай үед тоног төхөөрөмжийг хуваарилах...

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Чанар 

Чанарын хяналтын цэгүүдийг тохируулах...

Дэлгэрэнгүй