Амралт чөлөө

Ажилчдын амралт чөлөөг зохион байгуулах. Ажилчид өөрсдийн хүсэлтийг илгээж, менежерээр батлуулахад хэдхэн товчлуураар шийдэх боломжтой. Ингэснээр мэдээлэл шууд системд орно. Менежер багын аль гишүүн чөлөө авсныг мэдэх бөгөөд ажиллабаруудад зохион байгуулалтайгаар ажилтанг  хувиарлах боломжтой. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Амралт чөлөөг зөвшөөрөх болон татгалзах

Ажилчдад өөрсдийн амралт чөлөөний хүсэлтийг бүртгэх, хүсэлт ирснийг мэйлээр сануулах. Зөвшөөрөх эсвэл татгалзсан шалтгааныг тайлбартай нь хамт буцаад уг ажилтанруу илгээх. 

Амралт чөлөөний нэгдсэн тайлан

Ганц товчлуураар бүх амралт чөлөөний хүсэлт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл (аль алба, аль хэлтэс)-г авах боломжтой. Амралт чөлөөтэй холбоотой статистик мэдээлэлд үндэслэн бүтээмжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх арга барилыг тодорхойлох боломжтой.  

Odoo • Text and Image