Тоног төхөөрөмж 

Odoo • A picture with a caption
 

Үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулахад сэлгээ тоног төхөөрөмжийг автоматжуулах

Odoo нь сэлгээ тоног төхөөрөмжийн шаардлагатай статистик мэдээллүүдийг тооцоолдог. Үүнд: засварт өгөх хугацаа, засагдах хугацаа болон хэвийн ажиллах хугацааг тооцоолж тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөг автоматаар боловсруулах. 

Odoo • Image and Text

Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хүсэлтийг нэгтгэх

Ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжийн хүсэлтийг канбан схемээр хянах.  Тоног төхөөрөмжийн календариар үйл ажиллагаа төлөвлөх болон зохион байгуулах. 


Тоног төхөөрөмжийг үр өгөөжтэйгөөр хэрэглэснээр үр ашгийн нэмэгдүүлэх  

Үйлдвэрлэлийн алба нь өөрсдийн ажлын төвийн хяналтын шугамаас тоног төхөөрөмийн хүсэлтийг илгээх. Хүсэлтээ баталгажуулсны дараа тоног төхөөрөмж шинэчлэгдэнэ.

 

Odoo • Text and ImageХяналтын самбар болон статистик мэдээллээр гүйцэтгэлээ сайжруулах, нөөц тоног төхөөрөмжийн дүрэм болон алдааг багасгах  засагдах хугацаа болон хэвийн ажиллах хугацааг автомаар тооцоолох.

Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Худалдан авалт 

Барааны нөөцийн түвшинөөс хамааран автоматаар нөхөн дүүргэх...


 Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Үйлдвэрлэл хөтлөл

Хяналтын самбарын цогц шийдэл...


 Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Чанар 

Чанарын хяналтын цэгүүдийг тохируулах...

 Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежмент

Бүтээгдэхүүнийөөрчлөлт, хувилбарыг хянах...


 Дэлгэрэнгүй