АЖИЛЧДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛ

Odoo • A picture with a caption

Хүнийн нөөцийн мэдээллийг ашиглан ажилчдыг удирдах

Алба болгоны хүнийн нөөцтэй холбоотой бүхий л мэдээллийг нэг дороос. Мэдрэмтгий мэдээллийг зөвхөн хүний нөөцийн менежерт харагдахаар хязгаарлах,ажилчдын шууд удирдлага хэн болох зэрэг  олон нийтэд харагдаж болох мэдээллийн хэсгийг тохируулах боломжтой. Аливаа шинээр үүссэн ажил горилогч, шагнал урамшуулал, хөрөнгийн хүсэлт, ажлаас гарах хүсэлт илгээх болгонд сануулга үүсэхээр тохируулах. 

Odoo • Text and Image

Амралт чөлөө

Үүрэг хуваарилалт

Цагын бүртгэл

Ирц

Шагнал урамшуулал

Бүрдүүлэлт

Зардал

Odoo • Image and Text

Цагийн бүртгэл болон ирц

Долоон хоног эсвэл сар бүрээр ирцийн бүртгэлийг үүсгэх. Төсөл, харилцагч эсвэл ажилбараар ажилтны цагийн бүртгэлийг шүүж болно. Ажилтан бүрийн ирцийг бүртгэж цагийн хуудаснаас мэдээлэл авч дүн шинжилгээ хийх. Зарцуулсан ажлын цагийн мэдээллийг НББ модультой шууд холбогдож тухай төсөл болон ажлыг гүйцэтгэхэд гарсан цалингийн зардлыг бодитоор тооцоолж тайлагнах боломжтой. 

Амралт чөлөө

 

Ажилчид хүсэлтээ явуулах

 

Менежер ажилчдын илгээсэн хүсэлт (чөлөө, өвчтэй байсан гэх мэт) - ийг  зөвшөөрөх эсвэл татгалзаж болно. 

 

Cистемд  автоматаар татагдаж шинэчлэгдэнэ. 


Ажилчдыг хөгжүүлэх процессыг илүү хялбар болгох

 Та өөрийн хөгжүүлэх процесс болон календарьт тэмдэглэл хөтлөх. Ажлын хамт олон, менежерүүдээс авах асуулгыг загварчлах.  


Хялбарчилсан зардлын менежмент

 Зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, шинэчлэх болон ажилчид зардлаа баталгаажуулах, баримтаа хялбар импортлох боломжтой. Менежер бүх зардлаа зөвшөөрөх эсвэл заримыг нь цуцалж болно. Нэгэнт зөвшөөрөл олгосон зардал нь Odoo санхүүгийн модульд шууд шинэчлэгдэж орно. 

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Хамгийн чадварлаг хүнийг ажилд авах

Ажилд авах процессыг хялбаршуулах. Хэдхэн товчлуураар нээлттэй ажлын байрны зарыг тавих. Ажил горилогчдын бүртгэлтэй автоматаар холбогддог Odoo survey асуулгаар ажилд орох хүсэлтийг удирдах. 

БҮРЭН УЯЛДСАН МОДУЛИУД

Odoo - Sample 1 for three columns

Сонгон шалгаруулалт 

Cонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах... 

Odoo - Sample 1 for three columns

Үнэлгээ 

Давтамжтайгаар ажилчдыг үнэлэх, үнэлгээний үзүүлэлт тохируулах, удирдах боломж...
Дэлгэрэнгүй   

Odoo - Sample 3 for three columns

Амралт чөлөө

Амралт, чөлөө хүсэх, зөвшөөрөх цахим ажлын урсгал...


Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 3 for three columns

Зардалууд 

Ажилчдын цагийн бүртгэлээс төсөл, өртөгийн төвүүдийн зардал хөтлөх...