Давтамжтайгаар ажилчдыг үнэлэх

 Та ажилчдын гүйцэтгэлийг үечлэлтэйгээр тодорхойлж ажилчдыг сэдэлжүүлэх.  

Odoo - Sample 1 for three columns

Хялбар хяналт

Ажилтан бүрээр эсвэл компанийн бүх ажилтны үнэлгээний мэдээлэл харагдана.

Odoo - Sample 2 for three columns

Төлөвлөгөө

Ирээдүйд гарах үнэлгээг таамаглах, сануулга илгээх. 

Odoo - Sample 3 for three columns

Экспортлогдох 

Бүх үнэлгээг PDF файлаар үүсгэх боломжтой. 

Оновчтой үнэлгээг бий болгох 

Зөв асуултаар чухал мэдээллийг олж авах

Та өөрт тохирсон асуулгын загварыг бэлдэх. Хэд хэдэн үнэлгээний төрлийг системд тохируулах: дээрээс доош, шууд удирдлагын, өөрийн үнэлгээ зэрэг

Odoo • A picture with a caption
 

Асуулгын хуудсыг загварчлах

Ажилчдаас асуулгын хуудас бөглүүлэх эсвэл санал хүсэлт авах. Бэлэн байгаа загваруудыг ашиглаж асуултыг нэмэх, хуудсанд засвар оруулах болон ноороглох.  Асуулгаа тараахаас өмнө менежер болон ажилчид руу явуулж санал зөвлөмж авах.

 

Odoo • Text and Image

Үнэлгээний процессыг автоматжуулах

Календарьт оруулсны дагуу  үнэлэгээний хүсэлт автоматаар илгээгдэнэ. Асуулгын хуудас ажилтан, алба хэлтсийн эсвэл удирдлагын шатлалтайгаар илгээгдэх бөгөөд асуулгын дэлгэрэнгүй менежерт харагдана. 

 

Odoo • Text and Image

Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Ажилчдын дэлгэрэнгүй бүртгэл

Ажилчдын дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан үүсгэх...

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Зардал

Ажилчдын цагийн бүртгэлээс төсөл, өртөгийн төвүүдийн зардал хөтлөх..


Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах...


Дэлгэрэнгүй