ERP систем хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт

Мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээ

ERP (Enterprise Resource Planning) буюу байгууллагын нөөцийн удирдлагын систем гэдэг нь байгууллагын дотоод, гадаад бүх мэдээллийг удирдан зохион байгуулж бизнесийн бүхий л процессын уялдаа холбоог ханган ажиллах систем бөгөөд бизнесийн шийдвэр гаргагчидыг мэдээллээр хангаж, бизнесийг удирдах боломжийг олгож байдаг систем юм.

Дэлгэрэнгүй
ERP

Систем интеграцчлал

Мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээ
System integration

ERP (Enterprise Resource Planning) буюу байгууллагын нөөцийн удирдлагын систем гэдэг нь байгууллагын дотоод, гадаад бүх мэдээллийг удирдан зохион байгуулж бизнесийн бүхий л процессын уялдаа холбоог ханган ажиллах систем бөгөөд бизнесийн шийдвэр гаргагчидыг мэдээллээр хангаж, бизнесийг удирдах боломжийг олгож байдаг систем юм.

Дэлгэрэнгүй

Гар утасны програм хөгжүүлэлт

Мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээ

ERP (Enterprise Resource Planning) буюу байгууллагын нөөцийн удирдлагын систем гэдэг нь байгууллагын дотоод, гадаад бүх мэдээллийг удирдан зохион байгуулж бизнесийн бүхий л процессын уялдаа холбоог ханган ажиллах систем бөгөөд бизнесийн шийдвэр гаргагчидыг мэдээллээр хангаж, бизнесийг удирдах боломжийг олгож байдаг систем юм.

Дэлгэрэнгүй
Mobile APP

Мэдээлэл технологийн дэд бүтцэд суурилсан үйлчилгээ

Мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээ
IT-service

ERP (Enterprise Resource Planning) буюу байгууллагын нөөцийн удирдлагын систем гэдэг нь байгууллагын дотоод, гадаад бүх мэдээллийг удирдан зохион байгуулж бизнесийн бүхий л процессын уялдаа холбоог ханган ажиллах систем бөгөөд бизнесийн шийдвэр гаргагчидыг мэдээллээр хангаж, бизнесийг удирдах боломжийг олгож байдаг систем юм.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа

Мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээ

ERP (Enterprise Resource Planning) буюу байгууллагын нөөцийн удирдлагын систем гэдэг нь байгууллагын дотоод, гадаад бүх мэдээллийг удирдан зохион байгуулж бизнесийн бүхий л процессын уялдаа холбоог ханган ажиллах систем бөгөөд бизнесийн шийдвэр гаргагчидыг мэдээллээр хангаж, бизнесийг удирдах боломжийг олгож байдаг систем юм.

Дэлгэрэнгүй
IT shop